Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základné pojmy


Sociálna pomoc je:

a) sociálna prevencia a

b) riešenie sociálnej núdze, riešenie sociálnej núdze občana s ťažkým zdravotným postihnutím kompenzáciou sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Uskutočňuje sa prostredníctvom sociálnej práce.

Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania.

Formy riešenia sociálnej núdze sú:

a) sociálne poradenstvo - odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnostiach riešenia hmotnej núdze alebo sociálnej núdze a na usmernenie občana pri voľbe a uplatňovanie foriem sociálnej pomoci.

b) sociálne služby - ktorými sú opatrovateľská služba, organizovanie spoločného stravovania, prepravná služba, starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a sociálna pôžička.

c) sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu a príspevok za opatrovanie.

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s ním posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

Dávka v hmotnej núdzi patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi, a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok a to v nasledovnej výške: 

  • u jednotlivca 1 640 Sk mesačne,  

  • u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 630 Sk mesačne,  

  • u dvojice bez detí 2 850 Sk mesačne, 

  • u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 3 890 Sk mesačne, 

  • u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 3 900 Sk mesačne,  

  • u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 5210 Sk mesačne. 

Konanie o nároku na pomoc v hmotnej núdzi sa začína podaním písomnej žiadosti občana alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami. Žiadosť sa podáva v obci alebo na úrade práce podľa bydliska občana.

Príspevky k dávke v hmotnej núdzi

a) príspevok na zdravotnú starostlivosť,

b) príspevok na zdravotnú starostlivosť pre dieťa do 1. roku veku,

c) príspevok na bývanie,

d) aktivačný príspevok,

e) ochranný príspevok.

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke sa poskytujú v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme.

Kompenzácia je určená na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Za sociálny dôsledok sa pritom považuje znevýhodnenie, ktoré má občan s ťažkým zdravotným posstihnutím v porovnaní so zdravým občanom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok.

Formy kompenzácie sú: sociálne služby, peňažné príspevky a peňažný príspevok za opatrovanie.

Za formy kompenzácie zníženej pohybovej schopnosti alebo orientačnej schopnosti sa považujú

a) sociálne služby - opatrovateľská služba, prepravná služba a starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb,

b) peňažné príspevky na zaobstaranie pomôcky, opravu pomôcky, kúpu osobného motorového vozidla, prepravu, osobnú asistenciu, úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,

c) peňažný príspevok na opatrovanie.Zdroj: www.employment.gov.sk, Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších úprav