Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týranie a domáce násilie

3. 10. 2007

ObrazekČo je násilie?

 

Pod týmto pojmom si zvyčajne predstavujeme najmä násilie fyzické. Násilím je však každá forma ubližovania, vyhrážania, fyzického, sexuálneho a psychického nátlaku, prejavu nadvlády a zneužívania moci jednou stranou. Je to teda akékoľvek konanie, ktoré negatívne vplýva aleboohrozuje život, fyzickú a psychickú integritu, alebo osobnú slobodu, alebo ktoré vážne poškodzuje vývoj osoby, na ktorej je násilie páchané.


Formy násilia

Môžu byť rôzne a často sa vyskytujú viaceré súčasne. Najčastejšími sú:

  • Fyzické alebo telesné násilie, ku ktorému patria všetky možné formy násilnéhozaobchádzania alebo týrania – kopanie, bitie ( rukou, iným predmetom), ťahanie za vlasy, pálenie cigaretami a inéfyzické ubližovanie.
  • Psychické alebo duševné násilie, ktoré sa najčastejšie prejavuje citovým a slovným týraním.
  • Sexuálne násilie zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú zneužívateľom na obeti násilne vynútené, napr. znásilnenie, sexuálne zneužívanie, nútenie sledovať pornografiu a ďalšie.
  • Sociálne násilie, ktorého cieľom je izolovať obeť od spoločnosti. Patrí sem napríklad bránenie v styku s okolím, priateľmi a priateľkami, zamykanie v byte alebo nejakej časti bytu, blokovanie telefónu a podobné obmedzenia.
  • Ekonomické násilie znamená zneužívanie moci nad obeťou pri disponovaní s finančnými prostriedkami. Patrí sem napríklad situácia, keď osoba disponuje peňažnými prostriedkami, a obmedzuje inej osobe prístup k peniazom alebo jej zakazuje chodiť do práce.

Čo je domáce násilie ?

Domáce násilie alebo násilie v rodine obsahuje všetky prejavy fyzického, psychického, sociálneho sexualizovaného násilia (slovné urážky, ponižovanie, ublíženie na zdraví, znásilnenie, zneužívanie, vyhrážanie, ekonomické vydieranie) a vyskytuje sa v domácnosti,resp. v rodine. Je to zneužitie moci jedného partnera voči druhému. Prípady domáceho násilia môžu byť hodnotené ako priestupky alebo trestné činy proti rodine a mládeži, proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a ďalšie.


Kde hľadať pomoc?

Pri telesnom, sexuálnom, psychickom alebo ekonomickom násilí v rodine ide vždy o neprávo, proti ktorému sa môžete brániť. Každá forma násilia, teda aj medzi členmi rodiny je na Slovensku trestná!

Nikto nie je povinný znášať násilie zo strany partnera. Chyba je vždy na strane násilníka, nie na strane obete! Obeť sa nemá za čo hanbiť. Takmer vždy je prvý prejav násilia iba začiatkom. Neverte partnerovi, keď vám tvrdí, že sa zmení.

Keď už sa stanete obeťou domáceho násilia, nehanbite sa, nestrácajte odvahu, jednajte ihneď a nepodceňujte situáciu. Hľadajte pomoc a podporu. Prvý krok je obvykle najťažší, ale nezabudnite, že každá situácia sa dá riešiť.


Pri ohrození obete násilím je polícia prvým štátnym orgánom, ktorý môže zasiahnuť, a to na základe telefonického podnetu obete. Policajt okrem požadovania vysvetlenia od prítomných osôb môže páchateľa vyzvať, aby sa dostavil (hoci aj okamžite) na podanie vysvetlenia na policajnú stanicu, kde spíše úradný záznam.

Ak polícia zo situácie zistí, že násilník ohrozuje život, zdravie alebo majetok svoj alebo iných osôb,alebo je páchateľ násilný a dá sa očakávať, že bude v násilnostiach pokračovať, má polícia právo ho zaistiť na policajnej stanici. Ak je dôvod (je zjavné ohrozenie obete a sú k dispozícii záznamy alebo iné dôkazy o tom, že je páchaný trestný čin), polícia je oprávnená násilníka zadržať a v súlade s Trestným poriadkom odovzdať vec prokurátorovi, aby mohol podať návrhna vzatie do väzby.

Pre obeť násilného správania je dôležité trvať na tom, aby bol o každom skutku vykonaný úradný záznam, prípadne žiadať, aby sa zápisnica o podaní vysvetlenia urobila ihneď na policajnej stanici. Ak by sa obeť pri návrate domov cítila ohrozená, môže požiadať o asistenciu polície. Záznamy polície môžu slúžiť aj ako dôležitý podklad na prípadné podanie návrhu na vydanie predbežného opatrenia o zákaze zdržiavať sa v byte.

V prípadoch, ak je v situácii ohrozenia aj dieťa, polícia zároveň kontaktuje Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny. Môže tiež priamo podať návrh na súd, ktorý môže rozhodnúťo umiestnení dieťaťa do ústavnej starostlivosti, prípadne o obmedzení či pozbavení rodičovských práv.

Ak je ohrozené zdravie, nemožno zabudnúť ani na nevyhnutné lekárske vyšetrenie. Hoci majú zranenia aj menší charakter, či už u detí alebo dospelých osôb (škrabance, modriny), vždy je potrebné zájsť za lekárom a uviesť, ako k poraneniu došlo. Lekárska správa je dôležitý dôkaz nielen pri preukazovaní spáchania trestného činu či priestupku, ale aj pri riešení majetkových vzťahov (otázka užívania bytu) a pri zverovaní detí do rodičovskej starostlivosti súdom.

Oznámenie o trestnom čine alebo priestupku je možné podať aj písomne na polícii,prípadne na prokuratúre. Pri oznamovaní trestného činu alebo priestupku nie je nevyhnutné ovládať presnú kvalifikáciu, názov trestného činu – ich posúdenie je úlohou polície a ostatnýchorgánov činných v trestnom konaní. Je však dôležité, aby bola ohlasovaná udalosť presne špecifikovaná dňom, miestom, presným popisom udalostí a prítomných osôb.

 

Pomoc obetiam násilia majú v pôsobnosti aj:

  • orgány miestnej štátnej správy – úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • obce,
  •  neštátne subjekty, čo sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú sociálne poradenstvo, sociálnu pomoc ( domovy pre osamelých rodičov, krízové strediská,útulky,detské domovy,azylové domy)

Prehľad organizácií poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia na Slovensku nájdete na: http://www.piatazena.sk/linky.htm


Dôležité linky:

Linka pomoci obetiam násilia
0850/111 321
linkapomoci@stonline.sk
http://www.pomocobetiam.sk/

Policajná linka dôvery
02/5557 1110

Linka dôvery
02/4446 0606

Linka Nezábudka
0800/11 00 22