Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociálne štipendiá pre študentov stredných a vysokých škôl

19. 9. 2007

Sociálne štipendiá pre študentov stredných a vysokých škôl

Štipendium získavajú študenti z rodín s nízkym príjmom. V prípade stredoškolákov vtedy, ak je rodina v hmotnej núdzi alebo celkový príjem rodiny neprevyšuje životné minimum. Stredoškoláci majú pevne určenú sumu. Mesačne môžu dosť od 600 – 1200 Sk, pričom priemer ich známok nesmie byť horší ako 3.

V rodinách vysokoškolákov môže byť príjem aj mierne nad hranicou životného minima. Hranicu príjmu, do ktorej študenti majú na štipendium nárok, určuje Vyhláška Ministerstva školstva SR. Je súčtom životných miním členov rodiny. Za každého vysokoškoláka sa k tomu ešte pridá životné minimum pre spoločne posudzovanú fyzickú plnoletú fyzickú osobu. Výška sociálneho štipendia študenta vysokej školy je maximálne 7200 Sk mesačne. Keď študent navštevuje školu v tom istom meste, kde aj býva štipendium je maximálne 6000 Sk. S nižším príjmom rodiny rastie výška štipendia.

O sociálne štipendium nemôžu žiadať rodičia, ale len študent. Nárok má študent strednej školy alebo poslucháč denného štúdia na prvej vysokej škole. Doktorandi sociálne štipendium nedostávajú.

Písomná žiadosť o štipendium sa zvyčajne podáva až po 1. septembri. Žiada sa na študijnom oddelení školy. Škola túto žiadosť vybaví, ak sa týka nasledujúceho školského alebo akademického roka. Sociálne štipendium vypláca škola.

 

Podrobné informácie o splnení podmienok a výške štipendia sa dajú získať na študijných oddeleniach alebo na portáli Ministerstva školstva SR – Moderná škola /www.modernaskola.sk/.

 

Sociálne štipendium na strednej škole

Nárok má žiak strednej školy, špeciálnej strednej školy vrátane osemročného gymnázia, ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo jedna dvanástina celkového príjmu rodiny v predchádzajúcom roku nepresiahla hranicu životného minima, aktuálneho v čase podania žiadosti.

 

Výška štipendia

600 Sk mesačne pre žiaka s priemerom známok viac ako 3,0

800 Sk mesačne pre žiaka s prospechom horším ako 2,0 do 3,0

1200 Sk mesačne pre žiaka s priemerom 2,0 a lepším.

 

Sociálne štipendium na vysokej škole

Nárok má študent prvého štúdia v dennej forme vysokej školy na Slovensku, ktorý tu má trvalý pobyt, ak neprekročil štandardnú dĺžku štúdia a mesačný príjem jeho rodiny nie je vyšší ako hranica príjmu stanovená na základe životného minima. Nárok nemá študent v treťom stupni vysokoškolského štúdia /doktorandi/.

 

Výška štipendia je naviazaná na sumy životného minima, ak sa sumy zvýšia, zvýši sa aj štipendium

- maximálne 6000 Sk mesačne, ak žiadateľ študuje v meste bydliska

- najviac 7200 Sk mesačne, ak žiadateľ študuje 30 a viac km od miesta bydliska

- minimálna výška je 300 Sk mesačne


Zdroj: Denník SME, 18. 9. 2007, Na študentov môžu rodiny získať tisíce, stranu pripravil Ľuboš Jančík, str. 9.