Jdi na obsah Jdi na menu
 


Príspevok za opatrovanie a poistné za dôchodkové poistenie

7. 9. 2007

Podľa zákona o sociálnom poistení od 1. augusta 2006 platí štát poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa zákona o sociálnej pomoci.

Aké podmienky musí poberateľ tohto príspevku spĺňať, aby poistné za neho platil štát?

Fyzická osoba, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie, sa poistencom štátu stane, ak:
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
- nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, ako samostatne zárobkovo činná osoba, ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, ani ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení jeho šiestich rokov veku do osemnástich rokov jeho veku,
- nemá priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
- nedovŕšila dôchodkový vek,
- podá prihlášku na dôchodkové poistenie.

Kde a ako sa možno prihlásiť na dôchodkové poistenie?

Poberateľ peňažného príspevku za opatrovanie podáva prihlášku na dôchodkové poistenie osobne v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá je miestne príslušná podľa miesta jeho trvalého pobytu, alebo ju pobočke odošle poštou. Prihlasuje sa prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby, ktoré mu poskytne pobočka Sociálnej poisťovne alebo ktoré si vytlačí z internetovej stránky Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk (časť Formuláre). Pri podaní prihlášky preukáže poberanie príspevku za opatrovanie aktuálnym potvrdením príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý mu ho poskytuje.

Ako dlho je poberateľ príspevku za opatrovanie dôchodkovo poistený?

Dôchodkové poistenie vzniká odo dňa prihlásenia sa na toto poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky. Ak sa poberateľ príspevku na dôchodkové poistenie neprihlási, doba poberania tohto príspevku sa mu na dôchodkové účely nezhodnotí.

Dôchodkové poistenie zaniká dňom skončenia poskytovania príspevku na opatrovanie, najneskôr dňom získania 12 rokov tohto dôchodkového poistenia. Do obdobia 12 rokov sa zahŕňa aj obdobie dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov jeho veku.

Kedy a ako sa poberateľ príspevku za opatrovanie odhlasuje z dôchodkového poistenia?

Po skončení poberania príspevku za opatrovanie je fyzická osoba, za ktorú platil poistné na dôchodkové poistenie štát, povinná sa z tohto dôchodkového poistenia odhlásiť, a to do 8 dní od ukončenia poberania príspevku. Odhlasuje sa prostredníctvom rovnakého tlačiva, ako sa na poistenie prihlasovala – teda prostredníctvom tlačiva Registračný

list fyzickej osoby. Pri prihlasovaní v ňom vyznačí krížik v rubrike prihláška, pri odhlasovaní v rubrike odhláška. Odhlasuje sa v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.


Zdroj: www.socpoist.sk