Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pestúnska starostlivosť

2. 11. 2007

Pestúnsku starostlivosť upravuje § 48 zákona 36/2005 Z. z. zákon o rodine

Obrazek


Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a spĺňa ustanovené predpoklady.
Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

  • má trvalý pobyt území Slovenskej republiky,

  • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  • má osobné predpoklady (najmä zdravotné,osobnostné, morálne)

  • je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť podľa osobitného predpisu (zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých predpisov) 

  • spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

Maloleté dieťa možno zveriť do spoločnej pestúnskej starostlivosti aj manželom. Pri zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti jednému z manželov je potrebný písomný súhlas druhého manžela. Súhlas nie je potrebný, ak manželia nežijú v domácnosti, ak druhý manžel nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

Evidencia žiadostí

Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do oznamu žiadateľov vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov
obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť a národnosť.

!!!K žiadosti musia byť priložené!!!
a) dotazník,
b) odpis z registra trestov fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie starší ako tri mesiace,
c) správa o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
d) doklad o majetkových pomeroch na preukázanie primeraného majetkového základu na plnenie ekonomicko-zabezpečovacej funkcie rodiny.


Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť
 
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovaný subjekt vykonávajúci prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, detský domov, obec alebo vyšší územný celok
informujú fyzickú osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o možnosti vybrať si subjekt vykonávajúci prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, sa vykonáva v rozsahu najmenej 26 hodín, a to buď individuálnou formou alebo skupinovou formou.

Príprava spočíva v:

  • poskytnutí základných informácií najmä o náhradnej rodinnej starostlivosti, vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa, právach dieťaťa v náhradnej rodinnej starostlivosti, právach a povinnostiach rodičov dieťaťa,

  • posudzovaní spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhoduje o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov do 15 dní odo dňa doručenia záverečnej správy o príprave fyzickej osoby na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti.

Záujemcom o adopciu, pestúnsku starostlivosť či profesionálne rodičovstvo sa už štrnásty rok venuje Návrat, akreditovaná organizácia, ktorá záujemcov nielen vyhľadáva, ale ich aj na novú úlohu pripravuje. Popri centre v Bratislave pracujú aj centrá v regiónoch, v Prešove, Banskej Bystrici a Žiline. Vo viacerých mestách sa sformovali aj Kluby Návrat, v ktorých sa organizujú pravidelné mesačné stretnutia. (viac na www.navrat.sk).


Zdroj: internet