Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotácie pre deti z rodín v hmotnej núdzi

28. 11. 2007

  Na základe Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č.3749/2005 – II./1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ObrazekMPSVaR, je možné poskytovať aj dotácie pre deti, a to na stravu, školské potreby a dotáciu na motivačný príspevok.

 Podľa tohto výnosu sa poskytujú dotácie pre dieťa žijúce v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi, alebo dieťaťu žijúcemu v rodine, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti žiadateľovi dotácie, ktorým môže byť škola, obec, alebo občianske združenie.

 

Dotácia na stravu
 • poskytuje sa na zabezpečenie stravy pre deti predškolského zariadenia, pre deti v základnej a špeciálnej škole,
 • za stravu sa na účely tejto dotácie považuje poskytovanie obeda a iného jedla,
 • dotáciu možno poskytovať na dieťa, ktoré navštevuje školu a ktorému rodič prispieva na stravu od 1 Sk do 5 Sk na každé odobraté jedlo,
 • na obed možno poskytnúť dotáciu najviac vo výške 26 Sk a 6 Sk na iné jedlo pre jeden stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania.
 

 

Dotácia na školské potreby

 • poskytuje sa na zabezpečenie školských potrieb, najmä zošitov, písacích potrieb, učebníc, nevyhnutných individuálnych pomôcok, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesomalebo predškolskou výchovou,
 • dotácia sa poskytuje 2-krát ročne, a to do 25. 9. za prvý polrok a do 25. 2. za druhý polrok,
 • výška dotácie na školské potreby je najviac 1 000 Sk na dieťa pre jeden školský rok, spravidla 500 Sk na každý polrok.Dotácia na motivačný príspevok
 • poskytuje sa v závislosti od prospechu, ktorý dieťa v školskom roku dosahuje,
 • žiadateľ vyplatí dotáciu rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorej je dieťa zverené od starostlivosti,
 • dotáciu na motivačný príspevok nemožno poskytnúť ak dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky, opakuje ročník, malo za posledný školský polrok zníženú známku zo správania o dva stupne,
 • dotácia na motivačný príspevok je najviac:
  1. 500 Sk, ak dieťa v poslednom školskom polroku malo priemerný prospech najviac 1,5
  2. 300 Sk, ak dieťa v poslednom školskom polroku malo priemerný prospech najviac 2,5
  3. 200 Sk, ak si dieťa v poslednom školskom polroku zlepšilo priemerný prospech najmenej o 0,5 oproti predchádzajúcemu školskému polroku.


Zdroj: internet